zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

12 listopada odbędą się pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowych kadencji

15:36, 05.11.2015;   autor: akune, msies;   źródło: TVP Info

Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji odbędą się 12 listopada – poinformowała Małgorzata Sadurska, minister w kancelarii prezydenta, podczas konferencji prasowej.


Podziel się:   Więcej

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji na 12 listopada, o godz. 13:00 – powiedziała Sadurska. Dodała, że na prowadzącego posiedzenie prezydent wyznaczył marszałka seniora Kornela Morawieckiego (Kukiz'15).

Prezydent zdecydował, że tego samego dnia, o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji. Poprowadzi je marszałek senior Barbara Borys-Damięcka (PO).

Powyborczy kalendarz

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów; po tegorocznych wyborach inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą więc odbyć się 24 listopada.


Prezydent spotkał się z liderami PiS. Termin pierwszego posiedzenia Sejmu wciąż nie jest znany
 
 
 
...
 
Pierwsze posiedzenie Sejmu poprowadzi marszałek senior Kornel Morawiecki
Pierwsze posiedzenie Sejmu

Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsce na sali obrad według rozdziału miejsc ustalonego przez marszałka seniora. Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Sejmu jest ślubowanie poselskie według roty ustalonej w konstytucji. Rotę odczytuje marszałek senior, a następnie każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo „ślubuję". Może dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad. Sejm, w drodze uchwały, ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka. Sejm wybiera również 20 sekretarzy izby, spośród najmłodszych posłów.

Przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu zapadają także decyzje co do przydziału miejsc na sali obrad dla poszczególnych klubów i kół poselskich. Klubom i kołom przydzielane są także pokoje do pracy.

Dymisja rządu i desygnowanie nowego premiera

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier składa dymisję. Prezydent nie może nie przyjąć tej dymisji. Musi też powierzyć tej samej Radzie Ministrów dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją prezydent desygnuje nowego premiera, który zaproponuje skład rządu. Desygnowanie premiera powinno nastąpić po przyjęciu dymisji Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu Sejmu.
Pierwsze posiedzenie Senatu poprowadzi marszałek senior Barbara Borys-Damięcka
Pierwsze posiedzenie Senatu

12 listopada odbędzie się również pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji. Prezydent w krótkim przemówieniu otwiera posiedzenie Senatu i powołuje marszałka seniora. 12 listopada funkcję tę pełnić ma Barbara Borys-Damięcka (PO).

Jeśli prezydent nie może być obecny, pierwsze posiedzenie Senatu otwiera marszałek senior. Najpierw on składa ślubowanie.

Następnie marszałek senior powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Po tej uroczystości przeprowadzany jest wybór marszałka Senatu. Kandydatem na marszałka może być senator zgłoszony przez co najmniej 10 senatorów. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Po wyborze marszałek Senatu składa oświadczenie o przyjęciu tej funkcji i przejmuje prowadzenie obrad. Następnie wybierani są również wicemarszałkowie (nie więcej niż czterech) oraz sekretarze Senatu.
Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu premier Ewa Kopacz złoży dymisję rządu
Powołanie premiera i Rady Ministrów

Desygnowany premier proponuje prezydentowi skład Rady Ministrów. Następnie prezydent dokonuje aktu powołania premiera i pozostałych członków Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Premier, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez prezydenta, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (tzw. „zasadnicza tura powołania rządu”). W przypadku niepowołania Rady Ministrów lub nieudzielenia jej wotum zaufania w wyżej opisanym trybie, Sejm wybiera premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów spośród kandydatów zgłoszonych przez posłów. Wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków (tzw. „pierwsza tura rezerwowa”).

Gdyby i w tym trybie nie doszło do powołania Rady Ministrów, prezydent w ciągu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez prezydenta udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania także i w tej turze (tzw. „druga tura rezerwowa”), prezydent rozwiązuje parlament i zarządza przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu.


W oczekiwaniu na datę pierwszego posiedzenia Sejmu. Poznamy ją w tym tygodniu?

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
01-02-2023
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych