zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Inicjatywa Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Apel ws. ochrony i edukacji nt. praw człowieka

19:33, 10.12.2012;   autor: ap;   źródło: PAP

Z apelem o podjęcie działań zapewniających lepszą ochronę praw człowieka w polskiej szkole i lepszą edukację na ich temat zwróciła się do premiera Donalda Tuska Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. MEN podało, że takie działania już prowadzi. 10 grudnia obchodzony jest Dzień Praw Człowieka.


Podziel się:   Więcej

„Aktualne diagnozy dotyczące sytuacji w polskich szkołach, formułowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Badań Edukacyjnych, Najwyższą Izbę Kontroli oraz liczne organizacje pozarządowe wskazują na znaczące problemy związane z przestrzeganiem zapisów międzynarodowego i krajowego prawa, dotyczące edukacji i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu” – napisano w apelu Koalicji.

Zwraca ona uwagę m.in. na obecność stereotypów i treści dyskryminacyjnych w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych, niewystarczające umiejętnościami nauczycieli w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z dyskryminacją i przemocą w szkołach oraz ograniczone wsparcie dla działań równościowych ze strony instytucji i osób odpowiedzialnych za kształt oraz realizację polityki edukacyjnej.

„W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony dzieci oraz młodzież zbyt często doświadczają dyskryminacji i przemocy w szkołach, z drugiej zaś nie otrzymują wystarczającej ochrony. Nie są także wyposażane w wiedzę i kompetencje, by samodzielnie bronić się przed tymi zjawiskami. Taka sytuacja jest sprzeczna z ideą polskiej szkoły, której zadaniem, zgodnie z podstawą programową, jest podejmowanie działań zapobiegających wszelkiej dyskryminacji” – podkreślono w apelu.

Potrzebna edukacja równościowa

Dlatego Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do premiera o wystosowanie oficjalnego listu do dyrekcji szkół, podkreślającego wagę praw człowieka i większej obecności edukacji równościowej w nauczaniu i życiu szkoły.

Postuluje też powołanie międzyresortowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację, zapewnienie w ramach studiów oraz w ramach doskonalenia zawodowego regularnych szkoleń dla nauczycieli na temat edukacji antydyskryminacyjnej. Opowiada się również za opracowaniem i wdrożeniem konkretnej instrukcji dla rzeczoznawców podręczników szkolnych, dotyczącej zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących.

Rzeczniczka MEN Paulina Klimek poinformowała, że w nowelizowanym rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego (projekt jest na końcowym etapie prac legislacyjnych) zobowiązano szkoły i placówki do realizacji działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły.
Instrukcje dla szkół

„Aby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu zajęć poświęconych problematyce dyskryminacyjnej zostały opracowane gotowe scenariusze lekcji, które znajdują się w publikacji »Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi« (wydanym w 2009 przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). MEN podjęło również działania, których celem jest uwrażliwienie w procesie dopuszczania podręczników do użytku szkolnego na treści dyskryminacyjne w podręcznikach” – napisała Klimek w komunikacie.

„W ubiegłym roku minister wystosowała do rzeczoznawców podręczników kształcenia ogólnego list, w którym zwróciła uwagę, aby w trakcie opiniowania podręczników analizowali treści znajdujące się w podręcznikach pod kątem równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny” – zaznaczyła.

Rzeczniczka dodała, że w celu uwrażliwienia rzeczoznawców na treści o charakterze dyskryminacyjnym resort edukacji od 2011 r. organizuje dla nich szkolenia. W marcu i listopadzie 2011 r. w szkoleniach z zakresu problematyki równości płci w podręcznikach wzięło udział 274 rzeczoznawców, w grudniu 2012 r. kolejnych 200 rzeczoznawców. Według Klimek, problematyka stereotypów i treści dyskryminacyjnych w podręcznikach będzie również przedmiotem kolejnych szkoleń w przyszłym roku.

„Tegoroczne, grudniowe wykłady dla rzeczoznawców, obejmujące przykłady niewłaściwego podejścia do tych zagadnień w podręcznikach szkolnych do różnych przedmiotów oraz sposoby zapobiegania stereotypowemu obrazowi płci, prowadziły przedstawicielki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej” - podała. Klimek podkreśliła, że MEN jest otwarte na propozycje opracowania wskazówek dla rzeczoznawców podręczników szkolnych, dotyczące zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących. ”Deklaracje współpracy z MEN w tym zakresie złożyły członkinie zarządu Kongresu Kobiet” – poinformowała.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej to porozumienie 32 organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i grup nieformalnych. Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji na rzecz praw człowieka i równości do polskich szkół. Wśród członków koalicji są m.in. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Amnesty International Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Feminoteka, Kampania Przeciw Homofobii, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Stowarzyszenie Romów w Polsce i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Dzień Praw Człowieka ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 r. w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.