zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt noweli ustawy o działach skierowany do prac w komisji

21:52, 21.01.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Projekt trafi teraz do prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.


Podziel się:   Więcej

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowego rządowego projektu zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowelizację ustawy o działach zawetował prezydent Andrzej Duda.

Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Za dalszym pracami nad projektem noweli ustawy o działach administracji rządowej opowiedział się PiS. Koalicja Obywatelska chciała odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu; krytycznie rządową propozycję oceniły też Lewica i Konfederacja. Koalicja Polska zapowiedziała, że będzie przyglądać się projektowi „z uwagą”.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało w czwartek wieczorem 219 posłów, 234 było przeciw; jeden poseł wstrzymał się od głosu. Sejm wniosek KO odrzucił, a tym samym skierował projekt od dalszych prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. W stosunku do zawetowanej ustawy projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie również – jak zakładała zawetowana ustawa – Narodowe Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwidowanego resortu sportu.


„Prace nad nowymi rozwiązaniami będą trwały”. Prezydent z premierem ws. ustawy o działach
Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie zagadnienia jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo.

Zgodnie z nowelą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa ma sprawować nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.


Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej.


Prezydent po spotkaniu z premierem: Polskie lasy to wspólne dobro
Centrum administracyjne rządu ma także zajmować się m.in. koordynacją działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi, obronnością i bezpieczeństwem państwa – w zakresie zadań należących do działu, polityką informacyjnej Rady Ministrów i premiera oraz obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, premiera, wicepremiera oraz innych podmiotów, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

inistrem właściwym ds. centrum administracyjnego rządu będzie szef kancelarii premiera.

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej. W myśl projektu kadencja Rady byłaby czteroletnia, a do jej zadań należałoby opiniowanie dokumentów rządowych, projektów ustaw, opracowanie materiałów, opinii i analiz, organizowanie konferencji naukowych.

Rada Legislacyjna ma odbywać regularne posiedzenia, w których będą mogli brać udział m.in. prezes NBP, prezes TK, I prezes SN, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Prezydent zawetował nowelę ustawy o działach administracji rządowej
Projekt zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier. Centrum - zgodnie z projektem - ma koordynować działalność rządu, opracowywać analizy w zakresie polityk publicznych, zapewnić wsparcie analityczne, monitorować i oceniać skutki przyjętych strategii programowych i analizować debaty publiczne w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych.

Szefem Rządowego Centrum Analiz będzie obecny pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, którym obecnie jest Norbert Maliszewski.

Według projektu to premier będzie mógł określić komórki organizacyjne w KPRM, których pracownicy są urzędnikami państwowymi. Przepis ma mieć charakter fakultatywny, co – zdaniem rządu - pozwoli na elastyczne regulowanie polityki zatrudnienia w administracji rządowej. Komórki organizacyjne w administracji rządowej - zgodnie z proponowanymi przepisami – miałyby być określane przez premiera na drodze rozporządzenia.


Sejm ponownie za nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej
Projekt ustawy wprowadza także zmianę nadzoru nad opłatami abonamentowymi, które do tej pory określał minister właściwy do spraw łączności. Projekt wprowadza nadzór Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do której również będzie można odwoływać się od decyzji dotyczących kar za brak rejestracji używanego odbiornika. To KRRiT będzie także określała wysokość opłat abonamentowych.

Projekt zakłada także przesunięcie nadzoru nad instytutem Sieci Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z byłego resortu nauki do resortu gospodarki.

Zgodnie z projektem przesunięte zostanie zarządzanie Stadionem Narodowym w Warszawie, którym dysponował resort sportu, a po projektowanych zmianach będzie to resort aktywów państwowych.

Projekt umożliwia też premierowi określenie w drodze rozporządzenia wynagrodzenia wszystkich członków Komisji Nadzoru Finansowego.


Senat odrzucił nowelę ustawy o działach administracji rządowej