zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt prezydenta: zakaz przysposobienia przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci

19:26, 06.07.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci – brzmią przepisy zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę w projekcie zmian konstytucji.


Podziel się:   Więcej

W poniedziałek do Sejmu trafił prezydencki projekt zmiany konstytucji zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Projekt przewiduje, że w art. 72 konstytucji po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci”.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

W uzasadnieniu projektu napisano, że realizuje on „ideę ochrony i wsparcia rodziny, w szczególności małoletnich dzieci”. „Troska o dzieci nierozerwalnie łączy się z ochroną rodziny, jako naturalnego środowiska, w którym dziecko jest otoczone miłością, gdzie zaspokajane są jego potrzeby emocjonalne i życiowe, gdzie jest wychowywane do swoich przyszłych ról i funkcjonowania w społeczeństwie” – wskazano.

Prezydencki projekt zmiany konstytucji wpłynął do Sejmu
Dodano, że Trybunał Konstytucyjny w swoich stanowiskach akcentował, że ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w konstytucji wizję rodziny, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. „Oznacza to, że preferowanym przez ustawodawcę związkiem mającym mieć charakter rodziny jest związek oparty na małżeństwie” – wskazano w uzasadnieniu.

Już teraz zgodnie z art. 114 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra”. Z kolei art. 115 par. 1 tego kodeksu stanowi, że „przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie”. Projekt przewiduje więc przeniesienie tych norm do rangi konstytucyjnej.

W uzasadnieniu podkreślono, że dobro dziecka powinno stanowić nadrzędne i najważniejsze kryterium oceny dopuszczalności przysposobienia. „Dokonując oceny spełnienia tego wymogu, należy w szczególności brać pod uwagę, czy między rodzicami a dzieckiem zaistnieje więź uczuciowa, czy dziecko będzie miało prawidłowe warunki do wzrastania, czy, ogólnie mówiąc, jego sytuacja życiowa na skutek adopcji ulegnie poprawie” – wskazano.

Dodano, że dziecko powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia, co w konsekwencji ma go przygotować do życia w społeczeństwie. W żaden sposób o dopuszczalności przysposobienia nie może decydować sama wola dokonania go przez potencjalnych rodziców.

Prezydent podpisał projekt zmiany konstytucji. Chodzi o adopcję dzieci
Oceniono, że konsekwencją nadrzędności przesłanki „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym jest propozycja przeniesienia na poziom normy konstytucyjnej postanowienia, że przysposobić wspólnie dziecko mogą tylko małżonkowie.

„Małżeństwo ma wyjątkową pozycję w polskim systemie prawnym, jako zarejestrowany związek pomiędzy kobietą i mężczyzną, oparty na więzi emocjonalnej, psychicznej, fizycznej, społecznej i gospodarczej. Doktryna wskazuje konstytucyjne cechy małżeństwa. Poza specjalnym statusem prawnym i heteroseksualnym charakterem małżeństwa, jest to także charakter monogamiczny i formalny (urzędowa rejestracja faktu zawarcia małżeństwa), trwałość oraz równość praw małżonków (art. 32 i 33 Konstytucji RP)” – czytamy w uzasadnieniu.

Zaznaczono, że ochronie i opiece ustanowionej w ustawodawstwie zwykłym nie będą podlegać związki poligamiczne lub związki między osobami tej samej płci, choćby miały status małżeństwa w innych państwach.

Projekt przewiduje również dodanie do konstytucji zapisu, że zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. W uzasadnieniu przywołano badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej” z 2019 r., w którym przeciwko adopcji dzieci przez pary jednopłciowe opowiadało się 73,1 proc. badanych.

Jak zaznaczono, projekt nie wyklucza dopuszczalności adopcji dzieci przez osoby samotne, często związane z dzieckiem więzami rodzinnymi i mające bez wątpienia na uwadze dobro dziecka. Projekt nie odnosi się również do kwestii wychowywania dzieci przez rodziców biologicznych.

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Rząd przyjął projekt kar za nielegalne adopcje
W uzasadnieniu podkreślono, że wprowadzenie kategorii „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci” nie może być rozumiane jako dążenie projektodawcy do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji związków partnerskich, zarówno homoseksualnych, jak i heteroseksualnych.

Wskazano, że konsekwencją uchwalenia proponowanej zmiany konstytucji będzie konieczność takiego ukształtowania procedury adopcyjnej, aby w wyniku jej przeprowadzenia doszło do ustalenia stanu faktycznego i wykluczenia możliwości dokonania adopcji dziecka przez osobę, która pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, chociaż w świetle obowiązujących przepisów jest uznawana za osobę samotną.

W uzasadnieniu podkreślono, że prezydent Andrzej Duda od początku swojej kadencji konsekwentnie podejmuje kolejne działania służące wsparciu rodzin — dzieci, rodziców, osób starszych. Wskazano, że cel ten przyświecał wielu inicjatywom ustawodawczym, które prezydent skierował do Sejmu.

W tym kontekście wymieniono m.in. nowelizację wyłączającą świadczenie wychowawcze 500 plus spod egzekucji komorniczej, obniżenie wieku emerytalnego, zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla sprawców przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich i zakaz korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 roku życia.

Dodano, że niezależnie od tych inicjatyw prezydent współpracował z rządem i parlamentem przy tworzeniu wielu innych programów skierowanych do rodzin, m.in. programu wprowadzającego świadczenie wychowawcze „500 plus”, bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Podkreślono, że przedkładana inicjatywa jest kolejnym projektem „mającym na celu dobro rodziny, w tym przede wszystkim małoletnich dzieci”. Wskazano, że wypełnia ona również postanowienia podpisanej 10 czerwca przez prezydenta „Karty Rodziny”, w części dotyczącej obrony instytucji małżeństwa.

Będą wyższe kary za nielegalne adopcje