zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Projekt ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Rząd zajmie się tym we wtorek

22:15, 12.04.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, projekt noweli ustawy o służbie zagranicznej oraz program budowy 100 obwodnic - to niektóre z projektów, którymi zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy, utworzonego dla wsparcia państw UE w związku z pandemią COVID-19.

Rząd zajmował się już tym projektem w połowie lutego, ale nie został on wówczas przyjęty. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył później, że podczas obrad toczyła się nad nim tylko dyskusja. Sprzeciw wobec ratyfikacji wielokrotnie zapowiadała Solidarna Polska. W poniedziałek sprzeciw ten podtrzymał lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Tymczasem prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla „Gazety Polskiej” zapowiedział, że jeśli w wyniku głosowania projekt nie zostanie przyjęty, wówczas koalicji rządzącej grozi rozpad. Solidarna Polska po tych słowach nie wycofała się, lecz podtrzymała swój sprzeciw.

W 2020 r. przywódcy państw członkowskich na unijnych szczytach w Brukseli wynegocjowali kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz zupełnie nowego instrumentu finansowego UE, Funduszu Odbudowy. Fundusz ma być reakcją na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Jego wielkość, 750 mld euro, została ustalona w trakcie żmudnych negocjacji przywódców państw członkowskich. Kością niezgody był stosunek grantów i pożyczek w ramach funduszu. Ostatecznie zdecydowano, że 390 mld z 750 mld euro to bezzwrotne granty, a reszta to pożyczki.

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE

Komisja ma zaproponować również dodatkowe nowe zasoby własne


Zasoby własne budżetu UE służą finansowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W ramach porozumienia UE dotyczącego budżetu i funduszu Komisja zobowiązała się do przedstawienia propozycji nowych opłat i podatków, które mają być zasobami własnymi. Chodzi o graniczny podatek węglowy, opłatę cyfrową czy środki z systemu handlu emisjami CO2. Komisja ma zaproponować również dodatkowe nowe zasoby własne, które mogłyby obejmować podatek od transakcji finansowych oraz wkład finansowy związany z sektorem przedsiębiorstw.

Po przyjęciu przez rząd projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej trafi do Sejmu.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, którą na początku marca podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa zakłada m.in. stworzenie nowej funkcji Szefa Służby Zagranicznej, zmianę naboru kadr do służby zagranicznej i możliwość powoływania przez głowę państwa odrębnych ambasadorów na placówkach dyplomatycznych.

Z kolei projekt noweli wprowadza uregulowanie kwestii pracy kobiet w ciąży, definicja członka rodziny i regulacje dotyczące dodatku cywilnego.

Zgodnie z projektem noweli nieobecność z tytułu choroby przypadającej w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwająca nieprzerwanie nie dłużej niż 182 dni w okresie każdego roku kalendarzowego, nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazie prac legislacyjnych, w projekcie noweli znajdzie się też definicja „członka rodziny” pracownika służby zagranicznej. Według projektu będzie to: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych w wieku do 18 lat, bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków, a także osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.

Co zawiera ustawowa definicja „małej instalacji”?


W projekcie noweli znalazł się także zapis dotyczący zachowania do czasu zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej prawa do otrzymania dodatków cywilnego, w przypadku gdy pracownik służby zagranicznej w dniu wejścia w życie ustawy otrzymuje dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Ministrowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”, którego koszt szacuje się na ok. 28 mld zł. Budowy tras będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu do 2030 r. ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych, których łączna długość ma wynieść ok. 830 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś pojazdu.

Ministrowie omówią także projekt noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który przewiduje zmiany definicji małej instalacji OZE, przedłużenie terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia oraz złagodzenie regulacji dotyczących planowania przestrzennego dla źródeł odnawialnych.

W ustawowej definicji „małej instalacji” zaproponowano zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu - z 900 kW do 3 MW. Przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Z projektu wynika, że minister właściwy ds. klimatu zyska delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022-2026.

Projekt noweli przewiduje też zmiany w obszarze planowania przestrzennego, zgodnie z którymi instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (obecnie jest to 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rząd zajmie się też przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektem noweli ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Projekt doprecyzowuje definicję ratownika wodnego oraz wymagania, jakie musi spełniać ratownik.

Od 2 sierpnia dowody osobiste z odciskami palców