zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Rozpoczęło się drugie czytanie projektu o budowie zabezpieczenia na granicy z Białorusią

22:38, 13.10.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

W środę późnym wieczorem rozpoczęło się w Sejmie drugie czytanie projektu o budowie zabezpieczenia granicy państwowej dotyczącego budowy zapory na granicy z Białorusią.


Podziel się:   Więcej

Wcześniej w środę sejmowe komisje poparły ten projekt ustawy. Za projektem głosowało 35 posłów z komisji obrony narodowej oraz administracji i spraw wewnętrznych, przeciw było 16, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do projektu wprowadzono wcześniej poprawki redakcyjne zaproponowane przez przedstawicieli biura legislacyjnego.

Poseł Tomasz Zimoch (Polska 2050) zgłosił podczas posiedzenia komisji cztery poprawki do projektu, dotyczące m.in. kwestii informacji publicznej, poszerzenia składu zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej mającego monitorować inwestycję na przykład o przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli oraz kwestii przedstawiania Sejmowi przez przedstawicieli rządu informacji na temat inwestycji. Poprawki te komisja odrzuciła, poseł Zimoch zgłosił je w związku z tym jako wnioski mniejszości.

Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik nie wykluczył, że na dalszym etapie prac legislacyjnych poparcie może uzyskać jedna z poprawek pos. Zimocha przewidująca informowanie Sejmu przez MSWiA i Straż Graniczną na temat tej inwestycji. - Traktuję ją jako próbę zwiększenia nadzoru parlamentarnego nad przebiegiem tej inwestycji i to rozumiem - powiedział Wąsik.

„Premier zwrócił się do szefa PE o udział w następnym posiedzeniu, aby przedstawić stanowiska Polski”
Zgodnie z tą poprawką w wersji pos. Zimocha m.in. „przez okres trwania inwestycji i w ciągu roku po niej - co miesiąc - minister spraw wewnętrznych i komendant główny Straży Granicznej przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania”. Wąsik ocenił, że w obecnej wersji poprawka jest niedopracowana i niespójna z terminologią przyjętą w projekcie, dyskusyjny jest także comiesięczny wymóg takich sprawozdań. Jednocześnie jednak wiceminister zaznaczył, że po wprowadzeniu modyfikacji do tej poprawki „w drugim czytaniu, jeśli poseł coś takiego przygotuje, to warto byłoby uwzględnić”.

We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jak poinformował szef MSWiA, projekt zakłada stworzenie „solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu”. Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym.

Zgodnie z projektem ustawa określi zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE. Inwestycja będzie celem publicznym. Jej szacowny koszt w Ocenie Skutków Regulacji to 1 mld 615 mln zł. Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Formalnie inwestorem będzie Komendant Główny Straży Granicznej, który będzie mógł powołać pełnomocnika. Wyłoni go spośród osób posiadających wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Ponadto, według projektu, powołany zostanie specjalny zespół.

W projekcie przewidziano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Według projektodawców to rozwiązanie umożliwi efektywne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG odpowiednie w tych sprawach organy przedstawią jednak stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jeden z projektowanych przepisów ustawy zakłada ponadto, że wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej będzie mógł wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału. Projekt przewiduje również możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery. „Dotychczasowym posiadaczom będą przysługiwały wszelkie uprawnienia niezbędne do uzyskania słusznego odszkodowania od skarbu państwa” - zapewniono w OSR.

Prezydent: Trzeba tworzyć równe szanse i warunki dla wszystkich