zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem zmian w OFE

11:40, 02.03.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Projekt ustawy zakładający stopniowe przekształcenie OFE w Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), projekt ustawy o powołaniu młodzieżowych rad gmin, powiatu i młodzieżowych sejmików – to niektóre z zaplanowanych punktów wtorkowego posiedzenia rządu, które rozpoczęło się po godz. 11.00.


Podziel się:   Więcej

Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE został upubliczniony w połowie lutego. Reforma miała pierwotnie wejść w życie w 2020 r., jednak została odłożona w czasie z uwagi na pandemię koronawirusa.

Powszechne towarzystwa emerytalne przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych


Projekt zakłada, że powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), a OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone.

Stopniowe zmiany


Projekt przewiduje stopniowe przekształcenie OFE w IKE (indywidualne konta emerytalne). Przekształcenie miałoby nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 proc. Według projektu przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do FUS ma nastąpić do 11 lutego 2022 r., a drugiej do 28 października 2022 r.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?


Według projektu, ustawa wejdzie w życie 1 czerwca (z wyjątkami); 31 maja ma nastąpić zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia). Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji projektu, w szacunkach założono, że ustawa wprowadzająca proponowane zmiany zostanie ogłoszona w maju 2021 r.

Zgodnie z projektem od 1 czerwca do 2 sierpnia przypada termin na złożenie przez uczestnika deklaracji przeniesienia środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w OFE środków na IKE).


Rząd we wtorek zajmie się projektem zmian w OFE
30 września ma nastąpić zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka; 1 grudnia - OFE przekażą do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym, o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych.

ZUS niezwłocznie przenosi do FRD przekazane przez OFE ww. składniki portfela inwestycyjnego, z wyłączeniem obligacji i bonów emitowanych przez Skarb Państwa. 3 stycznia 2022 r. – powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 proc. aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa).

Rząd chce jeszcze w tym roku przyjąć projekt ws. przekształcenia OFE

Zobowiązania subfunduszy emerytalnych


W projekcie napisano, że 28 stycznia 2022 r. - na dzień przekształcenia nowo powstałe subfundusze emerytalne będą zobowiązane lokować nie mniej niż 75 proc. swoich portfeli w polskich akcjach.

Do 11 lutego – przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w wysokości 70 proc. zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana do 28 października 2022 r.). W OSR podano, że przy założeniu, że 20 proc. członków złoży deklarację o przeniesienie środków do FUS, pierwsza transza ma wynieść 12,5 mld zł, a druga 5,4 mld zł.


Rząd we wtorek ma się zająć projektem zmian w OFE

Dwa subfundusze: główny - emerytalny i przedemerytalny


Według projektu aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny – emerytalny i przedemerytalny – uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.


Posłowie zdecydowali o przeniesieniu środków z OFE do IKE

Nowelizacja ustawy o samorządzie


Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa przygotowanym przez pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej. Projekt zakłada możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy, młodzieżowych rad powiatu i młodzieżowych sejmików województwa.

Zgodnie z projektem młodzieżowa rada gminy będzie mogła zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, lub organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół, i uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy miałaby charakter konsultacyjno-doradczy i przysługiwałaby jej inicjatywa uchwałodawcza. Do jej zadań należałoby opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - miałyby młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw. Młodzieżowe rady powiatu mogłyby zostać powołane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół i uczelni z terenu danego powiatu. Młodzieżowe sejmiki województw mogłyby zostać powołane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół i uczelni z terenu danego województwa.


Premier: W walce z koronawirusem współpraca na linii rząd – samorządy kluczowa

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Ministrowie zajmą się także projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt ma na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury.

Projekt wprowadza penalizację nielegalnego wwozu na terytorium Polski określonych w rozporządzeniu dóbr kultury. Wprowadzanie i przywóz dóbr kultury, które zostaną wyprowadzone z terytorium państwa spoza UE, a które powstało lub zostało odkryte z naruszeniem prawa, będzie podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.


Powstanie Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Nowela z podpisem prezydenta

Kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej


W związku z projektowanymi przepisami również kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej miałyby zostać rozszerzone o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw dotyczących wprowadzania i przywozu wspomnianych dóbr kultury.


Działanie KAS zostanie usprawnione. Rząd zajmie się projektem zmian

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych