zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy budżetowej na 2022 r.

15:46, 27.09.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

We wtorek rząd będzie omawiał projekt ustawy budżetowej na 2022 r., zajmie się także projektem ustawy okołobudżetowej i projektem „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025” - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.


Podziel się:   Więcej

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na swoich stronach internetowych, rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej. Projekt ten został wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec sierpnia.

Z projektu ustawy budżetowej w dotychczasowej wersji wynika, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

Według rządu, polityka gospodarcza rządu w 2022 r. będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. jednak powraca już na ścieżkę wzrostu.

KPRM wskazała, że sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, którego częścią jest budżet państwa, jest solidna. Według prognoz PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładano jeszcze w ubiegłym roku oraz efekt uszczelnienia systemu podatkowego - podała Kancelaria.


Rząd przyjął założenia projektu budżetu na 2022 r.
Zwrócono uwagę na dobrą sytuację gospodarczą kraju - nadwyżka w budżecie po lipcu na 2021 rok wyniosła ok. 35 mld zł (po sierpniu br. nadwyżka wzrosła do kwoty 43,4 mld zł - PAP) KPRM podała również, że w Polsce notujemy jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej.

W założeniach makroekonomicznych do przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje m.in., że w 2021 r. PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc. Natomiast wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniesie 3,3 proc. - podano.

Jak podkreślono w komunikacie, poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany dalszym dynamicznym rozwojem gospodarki. Prognozuje się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3 proc. w ujęciu nominalnym. Wyjaśniono, że prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,6 proc., nominalnym o 7,7 proc.), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3 proc.), nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (7,5 proc.) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2 proc.).


Projekt budżetu: PKB w 2023 r. wzrośnie o 3,7 proc.
KPRM wskazała, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, w tym zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB, a także m.in. program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd we wtorek zajmie się także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. W projekcie zostały m.in. zawarte propozycje regulacji, dotyczących wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

„Proponuje się, aby w roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów i prokuratorów określono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r.” - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W projekcie znalazły się też m.in. zapisy, w których proponuje się „zachować w roku 2022, wzorem lat ubiegłych, mechanizm umożliwiający elastyczne kształtowanie wysokości środków wyodrębnionych w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli”.


Projekt budżetu. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie do 55,5 proc. PKB w 2022 r.
W propozycji ustawy okołobudżetowej jest także mowa m.in. o odmrożeniu o rok w stosunku do roku 2021 maksymalnych wynagrodzeń osób „wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), tj. ustalanie maksymalnych wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla osób wymienionych w powyższym przepisie poprzez przyjęcie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. (tj. 5655,43 zł)”.

Rząd zajmie się również we wtorek projektem „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025”. Jak wynika z informacji z harmonogramu prac legislacyjnych rządu, w projekcie znajdzie się m.in. omówienie wielkości oraz struktury długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, omówienie oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych, prezentacja przewidywanych efektów realizacji strategii, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany, a także analiza i prognoza wielkości gwarancji i poręczeń.


Projekt budżetu. Dochody budżetu w 2022 r. wzrosną o 0,4 proc.