zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejm zajmie się m.in. poprawkami Senatu do ustawy budżetowej i przepisami dot. Polskiego Ładu

07:16, 26.01.2022;   autor: ansa;   źródło: PAP

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. poprawkami Senatu do ustawy budżetowej przewidującymi np. zwiększenie dotacji do NFZ o 20 mld zł. Posłowie zajmą się też przepisami mającymi usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu.


Podziel się:   Więcej

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejm ma rozpocząć prace od przeprowadzenia pierwszego czytania senackiego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z propozycją w Kpc miałby znaleźć się m.in. przepis dotyczący egzekucji komorniczej dłużnika rolnika prowadzącego gospodarstwo; takiej egzekucji nie podlegałyby stada podstawowe zwierząt gospodarskich - m.in. bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, a także rodziny pszczele.

Drugie czytanie zaplanowano na czwartek.

Kolejnym punktem obrad ma być rozpoczęcie prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rząd we wtorek przyjął ten projekt; ma on wspierać pracodawców tworzących miejsca pracy dla niepełnosprawnych i przenieść treść rozporządzenia ws. terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy do ustawy o PIT.

Projekt przedłożony przez ministra finansów ma usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu. W projekcie ustawy rozstrzygnięto, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Drugie czytanie projektu ma się odbyć w czwartek rano.


Komisja finansów przeciw poprawkom Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r.
Projekt przewiduje też rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nim pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest: zakładem aktywności zawodowej, zakładem pracy chronionej, podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), ma wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18 proc. lub 25 proc. oraz zachował ZFRON. Rozwiązanie to ma chronić ponad 1 tys. pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.
Posłowie mają także zająć się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie odbiorców gazu; propozycje senatorów zmierzały do rozszerzenia grona podmiotów uprawnionych do korzystania z cen regulowanych taryfami.

Senat zaproponował do ustawy poprawki przewidujące, że z cen regulowanych taryfami będą mogły korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itd. Senat poszerzył też grono podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf gazowych m.in. o podmioty lecznicze, o podmioty prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, o policję, straż miejską, straż pożarną itd. Z obniżonych taryf mogłyby korzystać także mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

We wtorek sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów negatywnie rekomendował poprawki Senatu.

Kolejny punkt obrad to kontynuacja prac nad projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Projekt przygotowało ministerstwo aktywów państwowych. Celem nowelizacji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez usprawnienie procesów inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe. Chodzi o ułatwienie i przyspieszenie rozbudowy oraz modernizacji pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra„.

W harmonogramie obrad znalazło się również pierwsze czytanie projektu zmieniającego kilka ustaw, które mają przeciwdziałać lichwie. Chodzi o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.


Senat rozpoczął prace nad ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych
Resort sprawiedliwości zaznacza, że głównym założeniem odnoszącym się do kwestii antylichwiarskich jest „określenie maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych oraz obniżenie tych kosztów„. Zgodnie z projektem pozaodsetkowe koszty według zapisu Kodeksu cywilnego w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki. Z kolei w przepisach o kredycie konsumenckim przewidziano obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania z obecnych 100 proc. kwoty kredytu – do wysokości 45 proc. tej kwoty.

Jak wskazało też MS, „projekt ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw. rolowania kredytu” - chodzi o sytuacje, gdy składa się konsumentowi, który już zaciągnął kredyt, ofertę kolejnego kredytu, co w rezultacie „prowadzi do tego, że klient wpada w spiralę długów”.

W czwartek po południu posłowie mają przeprowadzić głosowania na stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw.

Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w ub. tygodniu zaopiniowała negatywnie wszystkie 65 poprawek zaproponowanych przez senatorów.

Senat proponował m.in. zwiększenie w budżecie na 2022 r. dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Izba wyższa opowiedziała się ponadto za zmianą zapisu dotyczącego przewidywanego wskaźnika inflacji z 3,3 proc. na 7,6 proc., a także średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.


Rząd przyjął projekt „ustawy antylichwiarskiej”. Premier zapowiada regulacje dot. lombardów
Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Posłowie mają też głosować nad wnioskiem Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Senat opowiedział się w połowie stycznia za odrzuceniem tej ustawy ustanawiającej warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy górniczej trafiła do parlamentu kilka dni wcześniej jako projekt poselski. Ustawa górnicza precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 r., szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Wdrożenie proponowanych w nowelizacji rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej – wniosek w tej sprawie ma być wdrożony w styczniu.

Sejm ma również powołać członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatami na to stanowisko są prof. Mieczysław Ryba (zgłoszony przez PiS) i dr Bartosz Rydliński (zgłoszony przez Lewicę). Wybór nowego członka kolegium IPN związany jest z rezygnacją z tej funkcji dr hab. Sławomira Cenckiewicza, który 3 stycznia objął funkcję doradcy prezesa IPN ds. naukowych.


Podatkowy Polski Ład. Nowe rozwiązania od 1 stycznia 2022 r.
Posłowie mają również powołać członków Rady Polityki Pieniężnej, rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych uzyskali Elżbieta Ostrowska i Wiesław Janczyk. Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

Kadencje dwóch członków RPP wskazanych przez Senat – Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego – kończą się 25 stycznia. W ich miejsce Senat już wybrał Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka. Kadencja trzeciego, czyli Rafała Sury, wygasa 16 listopada.


„RPP powinna uwzględnić, że inflacja jest poniżej celu”

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych