zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działach

07:44, 22.01.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

W środę Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej, przewidującego m.in. wyodrębnienie dwóch nowych działów: aktywa państwowe i klimat – wynika z harmonogramu Sejmu zamieszczonego na stronie internetowej.


Podziel się:   Więcej

Projekt przygotowany przez posłów PiS wprowadza zmiany w ustawie o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

„Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Specyfika tych zadań wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów planowania i zarządzania, zwłaszcza w sferze polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Z tego też względu niezbędne jest wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej” – czytamy w uzasadnieniu. Chodzi o aktywa państwowe i klimat.

Projekt daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Przewidziano, że minister ten będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Taką kompetencję posiadał Minister Skarbu Państwa przed zniesieniem resortu Skarbu Państwa.
Nowy dział – klimat

Natomiast „w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej”, zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu – klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Zmiana ta ma też służyć pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do kompetencji ministra klimatu ma należeć nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, dla których przewidziano termin wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.