zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o SN i poprawkami Senatu do 14. emerytury

08:59, 24.02.2021;   autor: elolc, msies;   źródło: PAP

Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się między innymi projektami nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, a także ustawą regulującą zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego. W jutrzejszym bloku głosowań Sejm rozpatrzy senackie weto do ustawy o służbie zagranicznej oraz poprawki do przepisów o 14. emeryturze i o pierwszeństwie pieszych na pasach.


Podziel się:   Więcej

Sejm w środę rozpocznie prace od debaty nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb Sądu Najwyższego.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli jest to konieczne „dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”.

Inna z zaproponowanych w prezydenckim projekcie zmian „ma na celu zagwarantowanie możliwości wyboru prezesa SN”. Zgodnie z obecnym zapisem ustawy prezes SN kierujący pracą danej izby tego sądu jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów tej izby.

Podobny projekt zmiany ustawy o SN, tyle że węższym zakresie, przygotował także Senat. Również ten projekt zakłada wydłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego od wyroków zapadłych po 1997 r.

Drugie czytania obu projektów - prezydenckiego i senackiego - wstępnie zaplanowano na czwartek.


Ustawa o sądach powszechnych i SN do podpisu prezydenta
Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), w tym m.in. deskorolek elektrycznych.

Według projektu kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Sejm rozpatrzy też projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt autorstwa grupy posłów PiS zakłada podwyższenie progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie pomocy pieniężnej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Według uzasadnienia, chodzi o umożliwienie udzielenia pomocy szerszej grupie osób uprawnionych. Zwiększeniu ulegną również stawki możliwej do udzielenia przez szefa Urzędu pomocy. Zmiany pozwolą szefowi tego Urzędu udzielić pomocy pieniężnej dwa razy w roku (obecnie raz na 12 miesięcy).

W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu zmiany Prawa energetycznego, który przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii. Jego operatorem ma być operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.


Dworczyk: Uber zacznie płacić podatki w Polsce
Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli o podatku akcyzowym, którego celem jest uszczelnienie rynku obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym. Resort finansów informował, że wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. elektronizacja - od przyszłego roku przedsiębiorcy będą składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co ma umożliwić automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

W porządku obrad jest rządowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji - centrum administracyjne rządu, które ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej. Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej, a także zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier.

Sejm zajmie się poselskim projektem zmian w Kodeksie karnym autorstwa PiS, który przewiduje uzupełnienie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i dostosowanie ich do regulacji unijnych oraz m.in. zawieszenie biegu terminów przedawnienia karalności czynów w związku ze stanem epidemii.


Sejm znowelizował ustawę o działach administracji rządowej
 
Posłowie rozpoczną także prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają umożliwić prowadzenia sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie.

W czwartek wieczorem odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Senat proponuje zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści. Druga poprawka zakłada inne źródło finansowania czternastek - zamiast Funduszu Solidarnościowego, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

Posłowie będą też głosować nad poprawką Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Senacka poprawka doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W przepisie przewidziano, że zakaz dotyczy nie tylko sytuacji przechodzenia przez przejście, ale również wchodzenia.

Sejm ma zająć się też wnioskiem Senatu o odrzucenie ustawy o służbie zagranicznej. Ustawa zakłada oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. W myśl przyjętych poprawek dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta. Sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów specjalnych.


Projekt ustawy w sprawie 13. i 14. emerytur w wykazie prac rządu