zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja negatywnie o poprawce do noweli ustawy o Radzie Mediów Narodowych

16:52, 17.09.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu negatywnie zaopiniowała w czwartek poprawkę klubu KO do nowelizacji ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Poprawka zakładała, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a nie 7, jak zaproponowano w noweli.


Podziel się:   Więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który przygotowali posłowie PiS, dotyczy „uregulowania zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, w tym uregulowania trybu wyznaczania przez Prezydenta terminu na zgłaszanie kandydatów na członków Rady oraz uprawnień klubów parlamentarnych i poselskich w tym zakresie”.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, w trakcie którego klub KO zgłosił poprawkę dot. okresu wejścia w życie przepisów. Projekt noweli przewiduje 7-dniowe vacatio legis, z kolei posłowie KO zaproponowali, żeby było ono 14-dniowe.

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO) przekazała, że w ocenie jej klubu nie ma "racjonalnych argumentów" dlaczego to ma być 7 dni, a nie 14. Wskazała, że "przyjętym terminem jest 14 dni".

– Chyba, że jest jakaś super pilna sytuacja, tu nie wiem, czy tak jest – dodała.


Do prac Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Mediów Narodowych
Wniosek o odrzucenie poprawki zgłosiła Joanna Lichocka (PiS) mówiąc, że „7-dniowy termin jest uzasadniony tym, że Rada Mediów Narodowych od kilku tygodni nie ma drugiego przedstawiciela opozycji".

– My będziemy chcieli jako Rada Mediów Narodowych spotkać się we wrześniu, październiku, podejmować różne decyzje i chcielibyśmy, żeby te spotkania odbywały się w pełnym składzie, z obecnością przedstawicieli opozycji. Dlatego im szybciej ten skład Rady zostanie uzupełniony, tym lepiej – wskazała.

– Chcemy, żeby te działania były transparentne i żeby nie tylko zasiadał tam przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, ale także drugiego co do wielkości klubu opozycyjnego, stąd uważam, że 7-dniowy termin jest lepszy, ze względu na pluralizm w Radzie Mediów Narodowych – dodała.

Za poprawką opowiedziało się 7 posłów, 15 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.


Opozycja za odrzuceniem sprawozdań RMN i KRRiT z ich działalności w 2019 r.
Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych ma wprowadzić - jak czytamy w uzasadnieniu projektu – procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o RMN zakładają, ze wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

– Mając na uwadze powyższe, proponuje się dodanie, w art. 6 ustawy, regulacji umożliwiającej klubom opozycyjnym zgłoszenie swoich kandydatów także w sytuacji, gdy utrata członkostwa w Radzie nastąpiła w skutek wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiana, którą obejmuje projekt, dotyczy art. 6 ust. 2. Obecne przepis ten zakłada, że prezydent RP wyznacza 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed upływem kadencji członka Rady i nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji członka Rady.

„W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od odwołania członka Rady” – głosi przepis. Po ewentualnej nowelizacji będzie on brzmiał następująco: „W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odwołania członka Rady”.
Dodatkowo projekt noweli dodaje ust. 2a, który zakłada, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłoszenie kandydata nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

Projekt dodaje też ust. 4a, który głosi, że „jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym".

W projekcie wskazano, że „jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, nie korzysta z tego prawa w wyznaczonym terminie, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu”. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata” – dodano.

Projekt nowelizacji przewiduje też zmianę brzmienia jednej z przesłanek wygaśnięcia członkostwa w RMN. „Proponuje się, aby przesłankę, zgodnie z którą członkostwo w Radzie wygasa w przypadku +skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej+ zastąpić poprawnym i stosowanym w przepisach prawa określeniem +skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe+” – czytamy w uzasadnieniu.
W projekcie zawarto również przepis, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie, prezydent nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznacza klubom 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady Mediów Narodowych.

Ustawa ma wchodzić w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Rada Mediów Narodowych, której pracami obecnie kieruje Krzysztof Czabański, jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Kalendarz transmisji

Listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30      
30-11-2020
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych