zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej

15:59, 12.02.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała w środę odrzucenie noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, zakładającej wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.


Podziel się:   Więcej

W środę sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 9 stycznia 2020 r. noweli ustawy, odrzucił ją.

W trakcie posiedzenia komisji za odrzuceniem noweli ustawy, zgodnie ze stanowiskiem Senatu, opowiedziało się 14 posłów, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sprawozdawcą komisji została posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Wiceprzewodnicząca komisji Kultury i Środków Przekazu Joanna Lichocka (PiS) zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że „posiedzenie komisji trwało bardzo krótko, ponieważ nie przyszedł na to posiedzenie sprawozdawca ze strony Senatu, pani senator (Barbara Zdrojewska – przyp. red.), która została wyznaczona sprawozdawcą i która miała referować ten wniosek o odrzuceniu tej ustawy”.

Dodała, że „zwykle odbywa się jeszcze do tego dyskusja w komisji i komisja wtedy opiniuje uchwałę Senatu, tutaj ze względu na to, że pani senator nie znalazła czasu na zaprezentowanie wniosku, po rozpoczęciu posiedzenia komisji przewodniczący zdecydował, że zaopiniujemy to stanowisko”.

– Wiedzieliśmy oczywiście, że nie ma wszystkich naszych kolegów, mają inne obowiązki w tym czasie i wiedzieliśmy, że ta opinia o uchwale Senatu będzie prawdopodobnie pozytywna, natomiast jest to tylko zaopiniowanie przez komisję kultury. Cała ta operacja, cały wniosek Senatu o odrzucenie tej ustawy zostanie przegłosowany w Sejmie. W Sejmie mamy bezpieczną większość i z całą pewnością Sejm odrzuci wniosek Senatu i ustawa zostanie ostatecznie przez parlament przyjęta i pójdzie do podpisu prezydenta – podkreśliła wiceprzewodnicząca komisji kultury.


Senat przeciwko rekompensatom dla mediów publicznych
„Tak się stało”

Posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska podkreśliła na konferencji w Sejmie, że opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji kultury ws. noweli ustawy abonamentowej.

– Tym samym przyjęliśmy uchwałę Senatu, która odrzuca ustawę przekazującą telewizji publicznej 2 mld zł z naszych podatków. Tak się stało, ponieważ być może posłowie PiS zaspali, a być może gryzie ich sumienie – powiedziała posłanka KO.

Śledzińska-Katarasińska oceniła, że TVP „sieje nienawiść, wyspecjalizowała się w hejcie i dzieli Polaków”. – Może obudziło się sumienie i koledzy z PiS uznali, że jednak może nie należy dawać tej firmie tych 2 mld zł – powiedziała posłanka KO.


Senacka debata nad nowelą ustaw o rtv i opłatach abonamentowych
Czego dotyczą zmiany?

Nowela ustawy przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.

Nowelizacja obejmuje też zmianę w ustawie o radiofonii i telewizji. Chodzi o uchylenie ust. 1 w art. 27 stanowiącego, że „zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków”. Mają tu obowiązywać rozwiązania z kodeksu spółek handlowych.

Senat, odrzucając ustawę dostrzegł także problem niewyjaśnionej jednoznacznie kwestii dotyczącej ewentualnego obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej przewidzianego w ustawie programu pomocy dla publicznej radiofonii i telewizji w zakresie finansowania misji publicznej.

W uzasadnieniu do uchwały Senatu wskazano, że „nie można wykluczyć, że ustawa jest obarczona wadą w postaci braku notyfikacji Komisji Europejskiej”. „W takim przypadku – jak napisano – pomoc publiczna udzielona na podstawie przedmiotowej ustawy mogłaby być uznana za niezgodną z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co w konsekwencji mogłoby wywołać określone skutki wynikające z niedopełnienia procedur związanych z koniecznością notyfikacji projektu ustawy”.

Takie argumenty odpiera strona rządowa. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski w trakcie senackiej debaty nad nowelą odnosząc się do pytania, czy procedowane przepisy są zgodne z zasadami pomocy publicznej w Unii Europejskiej powiedział: „w naszej ocenie nie jest to złamanie zasad pomocy publicznej”.

– Tryb rozpatrywania tego przez Komisję Europejską jest taki, że organ zgłaszający ustawę notyfikuje to w Urzędzie Ochrony Konsumenta i Konkurencji i ten urząd kieruje to, jeśli uzna, że jest taka przesłanka, do sprawdzenia przez KE. W tym przypadku UOKiK wydał opinię, która w mojej ocenie wskazuje na to, że takiej potrzeby nie ma – podkreślił wiceszef MKiDN.

Senatorowie wskazywali także, że nowela ustawy „wprowadza również zmianę w ustawie, która polega na uchyleniu przepisu ograniczającego liczbę członków zarządu spółki do trzech osób”.


Posłowie opozycji o niegłosowaniu nad ustawą abonamentową: Chcieliśmy uniemożliwić jej przyjęcie
Rekompensaty w związku z utraconymi wpływami

W nowelizacji ustawy czytamy, że „w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych: w latach 2018 i 2019, a niezrekompensowanych na podstawie art. 11a, w roku 2020 - wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej”.

Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych ma wynieść 1 mld 950 mln zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do 15 marca 2020 r. łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, zaokrągloną do 1 tys. zł na zasadach ogólnych, dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, „kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji”.

We wniosku do ministra właściwego ds. budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych, KRRiT ma wskazać „wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, jakie mają być przekazane poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji, numery rachunków papierów wartościowych tych jednostek oraz nazwy podmiotów prowadzących te rachunki papierów wartościowych i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.".

W noweli wskazano również, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji w projektach kart powinności na lata 2020-2024 uwzględniają w każdym roku objętym tą kartą wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz rekompensaty określonej w art. 11b ustawy zmienianej w art. 2.

W myśl nowelizacji jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nie później niż do 15 kwietnia 2020 r., opracowują i przekazują Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji projekty zmienionych planów programowo-finansowych na rok 2020, uwzględniające wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych ustaloną dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji w uchwale i prognozowane w związku z tym przychody.

Analogiczny mechanizm, bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano m.in. w 2019 r. wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1,26 mld zł.


Sejm znowelizował ustawę o opłatach abonamentowych

Kalendarz transmisji

Grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
01-12-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych