zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat rekomenduje poprawki do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych

20:32, 20.01.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Senat w czwartkowym głosowaniu przyjął uchwalę o przyjęciu ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych z poprawkami. Zmierzają one m.in. do poszerzenia zakresu podmiotów, które mogą skorzystać z niższych taryf gazowych o mikro-, małe i średnie firmy.


Podziel się:   Więcej

W czwartek Senat głosował nad uchwałą w sprawie przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Senatorowie poparli przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Najważniejsza z nich zakłada, że z obniżonych taryf na gaz będą mogły korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itd. Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki.

Senat w głosowaniu opowiedział się za poszerzeniem zakresu podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf gazowych m.in. o podmioty lecznice, o podmioty prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, o policje, straż miejską, straż pożarną itd.

Dodatkowo z popartych przez senatorów poprawek wynika, że z obniżonych taryf gazowych będą mogły korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Senacka komisja za poprawkami do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych

Senatorowie przyjęli też poprawkę zmierzającą do likwidacji kar grzywny za niezłożenie przez zarządców siedzi grzewczej oświadczenia na temat tego, jaka część z dostarczanych przez gazu czy energii cieplnej jest zużywana przez osoby fizyczne, a jaka trafia do odbiorców biznesowych.

Inna poprawka, która uzyskała poparcie Senatu, zmierza do wykreślenia z ustawy odpowiedzialności osób, które takie oświadczenie są zobowiązane złożyć. Wreszcie Senat proponuje wykreślenie przepisu, który nakłada karę za złożenie rażąco błędnego oświadczenia w tej sprawie.

Pozostałe poprawki przyjęte przez Senat mają charakter legislacyjny.


Ustawa obniżająca VAT wraca do senackich komisji
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz – obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie – korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy.

Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności.

Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.


W Senacie zgłoszono poprawki do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych


Europosłowie PiS i PO piszą wspólny list do KE ws. gazu i rosnących cen energii
Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata – różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.


Senat rozpoczął prace nad ustawą o ochronie odbiorców paliw gazowych


Budka: Działalność przedsiębiorców stanęła pod znakiem zapytania
W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 mld zł w 2022 r. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, do którego w 2022 r. trafi 40 proc. środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2022 r. oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Według ustawy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła – na wniosek Skarbu Państwa – kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, będzie mogła też świadczyć tzw. usługi biletowe w zakresie tworzenia oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

Zakłada się również przedłużenie rozwiązania z jednej z tzw. ustawy COVID-owej, umożliwiającego wprowadzenie innych niż finansowe zabezpieczeń dla obrotu giełdowego. Ustawa wprowadza możliwość przeznaczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcy z urzędu gazu, dla zdobycia środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorcy realizującemu w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem, usług przesyłania i dystrybucji usług dystrybucji, usług regazyfikacji i magazynowania. Łączna kwota należności z tytułu kap


Grodzki: Obniżka VAT to plasterek na dużą ranę
itału pożyczek nie będzie mogła w przekroczyć 20 mld zł.
Dodatkowo gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100 proc. kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem. Gwarancje mają obowiązywać do 1 stycznia 2026 r. W sumie te gwarancje mogą sięgnąć 30 mld zł.

Ustawa wróci teraz do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek rekomendowanych przez Senat.


Grodzki: Obniżka VAT to plasterek na dużą ranę

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych