zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Senat rozpoczął obrady. Tematem m.in. nowela ustawy o świadczeniach zdrowotnych

11:59, 16.06.2021;   autor: kawi, msies;   źródło: PAP

W środę przed południem Senat rozpoczął trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych dotyczącą określania potrzeb w tej dziedzinie. Senatorowie wysłuchają też informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r..


Podziel się:   Więcej

Założeniem rządowej ustawy jest uporządkowanie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia. W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania tzw. map potrzeb zdrowotnych i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej na podstawie krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

Zgodnie z nowelizacją projekt krajowego planu konsultowany ma być z wieloma instytucjami m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia i z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Zgodnie z wniesioną poprawką plan będzie obejmować pięć lat, a minister zobowiązany będzie też do przestawienia sprawozdania średniookresowego z jego realizacji do 30 czerwca trzeciego roku kalendarzowego jego obowiązywania. Na jego podstawie plan będzie aktualizowany.

Senacka komisja za odrzuceniem nowelizacji o świadczeniach zdrowotnych

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego


Proponuje się też, by pierwszy krajowy i wojewódzki plan transformacji ustalany był na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. i ogłaszany w przypadku tego pierwszego do 31 sierpnia 2021 r., a drugiego do 15 grudnia 2021 r.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu (SAN). Dzięki pośrednictwu spółek gminnych i organizacji społecznych, gmina będzie mogła zapewnić mieszkania na wynajem tym członkom wspólnoty samorządowej, którzy mają trudności z samodzielnym uzyskaniem mieszkania w warunkach rynkowych.

SAN ma łagodzić niekorzystny wpływ epidemii na rynek najmu, a także pomóc osobom o niskich i średnich dochodach w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Senacka komisja kultury za odrzuceniem sprawozdania KRRiT
W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy przedłużająca z jednego do dwóch lat możliwość realizacji vouchera turystycznego. Nowela wprowadza też wsparcie szkolnych sklepików, które poniosły straty na skutek ograniczenia funkcjonowania szkół.

Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedłuża ona m.in. termin na realizację vouchera turystycznego za odwołany na skutek pandemii wyjazd z jednego roku do dwóch lat. Przewiduje też wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W noweli przesunięto też termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowelą, zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o bonie turystycznym

Kolejny punkt to nowela ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych


Nowelizacja przewiduje też wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie, tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej, 40 proc. spadek przychodów i prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.

W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotycząca dostosowania polskiego prawodawstwa do przepisów UE w sprawie tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zniesienie barier pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, w szczególności poprzez rozszerzenie mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów wewnątrz UE i z państw trzecich na rzecz nabywców/odbiorców końcowych (konsumentów), oraz uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym.

Kolejny punkt to nowela ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Jej celem jest doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego przez dookreślenie liczby innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o rynku mocy
W porządku obrad jest też nowelizacja Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczącej trybu zarządzania sumami depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Senat zajmie się też nowelizacją dotyczącą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która zakłada, że zostanie wprowadzony stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Doprecyzowano w niej także sposób wyłączenia trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wprowadzona została także podstawa prawna do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także - zwolnionego z opodatkowania - przychodu osób w wieku do ukończenia 26 lat.

Izba zajmie się także nowelą ustawy o systemie oświaty


Wprowadzono również rozwiązania służące przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z nowelizacją obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu COVID-19 będzie uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Izba zajmie się także nowelą ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanowienie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Zakłada ona, że Skarb Państwa będzie mógł obejmować nowe akcje Krajowej Spółki Cukrowej. Nowe przepisy mają dać podstawy do rozpoczęcia konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach
Zmiana ustawy pozwoli Skarbowi Państwa nabywanie akcji z prawem głosu. Możliwe będzie dokapitalizowanie KSC, a to z kolei umożliwi budowę Polskiej Grupy Spożywczej. Celem budowy takiego holdingu jest stworzenie na bazie zasobów dostępnych Skarbowi Państwa silnego podmiotu, który przyczyni się do wzmocnienia polskiego przemysłu rolno- pożywczego, a tym samym wpłynie na konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Kolejny punkt obrad to nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich organizacji. Jedną z najdalej idących zmian w noweli jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Zmieni się również - na resort rolnictwa - urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Senatorowie wysłuchają też informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r.

Polska od dłuższego czasu w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia

Kalendarz transmisji

Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych