zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat za nowelizacją w sprawie finansowania KSSiP

11:21, 18.01.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Senat poparł w piątek nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zmieniającą m.in. sposób jej finansowania. Zgodnie z nowelą działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.


Podziel się:   Więcej

Za ustawą opowiedziało się 48 senatorów, nikt nie głosował przeciwko, 51 senatorów wstrzymało się od głosu.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie powstała w 2009 r. i pozostaje pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Nowelizację ustawy o KSSiP – przygotowaną przez posłów PiS – Sejm uchwalił 9 stycznia br. Senat nie wprowadził do niej żadnych poprawek.

Zgodnie z nowelą działalność uczelni będzie finansowana z dotacji podmiotowych, a niewykorzystane pieniądze będą mogły przechodzić na następny rok.

Uzasadniając potrzebę nowelizacji, wskazywano, że w przypadku uczelni publicznych na skutek zmiany przepisów nastąpiła zmiana formy finansowania podstawowej działalności z dotacji podmiotowej na subwencję. Jak podkreślano, ponieważ od początku funkcjonowania KSSiP jest finansowana z dotacji podmiotowej, zasadnym jest dodanie do ustawy przepisu, który wyraźnie określi tę formę. Dotacja ma być corocznie waloryzowana co najmniej o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z ustawą niewykorzystane w roku bieżącym pieniądze zostaną pozostawione na przyszłe okresy, ale z zastrzeżeniem, że będą mogły być przeznaczone na realizację zadań, na które zostały przyznane. Zwrotowi nie mają też podlegać pieniądze będące w dyspozycji szkoły w dzień wejścia ustawy w życie.

„Obecnie, w konsekwencji zmiany przepisów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, dotacja podmiotowa przyznana KSSiP, w części niewykorzystanej, miałaby podlegać zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia r. następnego po roku budżetowym. Takie stanowisko odbiegające od dotychczasowej ugruntowanej praktyki funkcjonowania KSSiP może skutkować daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami dla stabilności finansowej KSSiP” – napisano w uzasadnieniu zmiany.

KSSiP ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez ministra sprawiedliwości. KSSiP ma przedkładać ministrowi comiesięczne i roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Fundusze z przychodów własnych i z dotacji mają być gromadzone na odrębnych rachunkach.

Ponadto Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać tej szkole nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


W Senacie nie zgłoszono poprawek donoweli ws.finansowania KSSiP