zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W Sejmie m.in. ustawa o ochronie granicy i o sędziach pokoju

11:46, 30.11.2021;   autor: msies, akune;   źródło: PAP, Twitter

Sejm we wtorek po południu rozpocznie trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy oraz propozycjami, w tym prezydencką, dotyczącymi sędziów pokoju. Posłowie rozpatrzą też pilny rządowy projekt ws. programu modernizacji służb mundurowych.


Podziel się:   Więcej

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 15.00. Tak wynika z informacji na stronie internetowej Izby.

Na początek posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

Senat w miniony piątek wprowadził do tej noweli osiem poprawek, w poniedziałek sejmowa komisja zarekomendowała odrzucenie ich.

Nowelizacja umożliwia wprowadzanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.

Zakaz taki będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność.

Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w tym np. dziennikarzy.


„Możliwość pracy dziennikarzy na terenie objętym stanem wyjątkowym będzie »incydentalna«”
 
 
 
...
 
Senat wniósł do noweli poprawki, zgodnie z którymi zakaz nie obejmowałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu, według jednej z poprawek, straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna senacka zmiana ograniczyłaby obszar, na którym mógłby zostać wprowadzony zakaz do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy.

Kolejna poprawka skreśliłaby możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Senatorowie dodali też przepis, zgodnie z którym szef MSWiA i KG SG co 30 dni składaliby Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.


Terlecki: Niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy do obszaru przygranicznego

Wprowadzenie sędziów pokoju


Posłowie mają ponadto zająć propozycjami dotyczącymi wprowadzenia instytucji sędziego pokoju.

Prace nad prezydenckim projektem ws. sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Zgodnie z prezydencką propozycją sądy pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

Poza prezydenckim projektem Sejm tego samego dnia zajmie się także projektami ws. sędziów pokoju, które złożyły także PSL i Lewica. Posłowie mają też zająć się projektem KO, która proponuje stworzenie nowej instytucji - obywatelskiego sędziego handlowego.


Prezentacja prezydenckiego projektu ws. sędziów pokoju - w czwartek

10 mld zł na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA


Sejm zajmie się również pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Zgodnie z zapowiedziami w programie tym przeznacza się ponad 10 mld zł na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA. Jak w październiku informował resort, z tej kwoty Policja otrzyma prawie 6,5 mld zł, Państwowa Straż Pożarna ponad 1,9 mld zł, Straż Graniczna ponad 1,4 mld zł, a Służba Ochrony Państwa prawie 214 mln zł.

W ramach środków z nowego programu zaplanowano m.in. utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce, w Policji ma zostać stworzonych około 7,5 tys. nowych etatów, z czego 3,6 tys. dla działań prewencyjnych. W Straży Granicznej 750 nowych etatów służyć ma wzmocnieniu granicy wschodniej, a na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę granicy ma zostać przeznaczone 185 mln zł. 800 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę nowych strażnic Państwowej Straży Pożarnej i modernizację istniejących.


Sejmowa komisja za przeznaczeniem dodatkowych 292,1 mln zł na wydatki policji

Powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości


Ponadto kontynuowane mają być prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Policji, którego celem jest powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC ma być jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw.


Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości? Rząd zajmie się nowelą ustawy

Nowelizacja ustaw dot. zamówień dot. bezpieczeństwa państwa


Sejm ma też przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizującego m.in. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z projektem zmienione mają zostać przepisy dotyczące zakupów sprzętu wojskowego pozyskiwanego ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Obecnie funkcjonują zarówno przepisy unijne określone m.in. w „dyrektywie obronnej” oraz dodatkowe przepisy zawarte w Prawie zamówień publicznych. Projekt dostosowuje przepisy z „dyrektywy obronnej” i usuwa z polskiego porządku prawnego dodatkowe warunki dotyczące zakupów sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Jednym z przepisów, który na mocy projektu ma zostać usunięty jest konieczność wydania rozporządzenia przez rząd w sprawie trybu postępowania i oceny, czy dany zakup ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Dotychczas w ogłoszeniu o zamówieniu sprzętu należało wskazać zakres zastosowania przepisów o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Usunięcie tego przepisu ma również przyczynić się - zdaniem autorów projektu - do większej deregulacji i uproszczenia procedur.


Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości? Rząd zajmie się nowelą ustawy

Wprowadzenie dodatków emerytalnych dla druhów i druhen OSP


Posłowie pracować będą też nad rządowym projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, który zakłada m.in. wprowadzenie dodatków emerytalnych dla druhów i druhen OSP - ratownikowi OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Rządowy projekt ustawy o produktach medycznych


Sejm ma ponadto przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych, dostosowującego polskie prawo do unijnych rozporządzeń w tym obszarze. Zgodnie z projektem, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przez przepisy UE. Prezes Urzędu będzie mógł żądać informacji o wyrobach medycznych m.in. od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących taki obrót bądź stosujących te wyroby. Dotyczyć to będzie także wykazu wyrobów medycznych na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium Polski, jak również od producenta wyrobu wykonanego na zamówienie.


Sejm: Trwają prace nad projektem ustawy o OSP

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem nowelizacji kilku ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przygotowanym przez resort rolnictwa. Jedną z zawartych w nim propozycji jest zmiana w Prawie budowlanym liberalizująca przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych.

Głosowania w czwartek


W czwartek po południu Sejm ma przeprowadzić szereg głosowań, zdecyduje m.in. czy posłowie wysłuchają „informacja prezesa NIK na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości”.

Planowane jest też głosowanie nad szeregiem stanowisk i poprawek Senatu m.in. do ustaw: o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa; o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku; Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych; o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.


Nowe przepisy mają usprawnić wydatkowanie unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
22-05-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych