zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym

17:01, 04.06.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

1,4 tys. zł miesięcznie przez trzy miesiące dla osób zwolnionych z pracy po 31 marca br. przewiduje prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, którego pierwsze czytanie trwa w czwartek w Sejmie. Projekt zakłada też podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.


Podziel się:   Więcej

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt o dodatku przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 w środę wieczorem.

Dodatek solidarnościowy ma być - w myśl projektu - świadczeniem przyznawanym maksymalnie przez trzy miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość będzie wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom zatrudnionym na umowę o pracę i z którymi umowa o pracę została po 31 marca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Warunkiem uzyskania praw do dodatku solidarnościowego będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.


Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym
Zgodnie z uzasadnieniem projektu dodatek będzie przysługiwał osobom zamieszkującym w Polsce, jeżeli są polskimi obywatelami lub obywatelami państw UE czy państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Dodatek będzie też przysługiwał cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce uprawnionym do wykonywania pracy w naszym kraju.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym emerytom i rencistom; dodatek nie będzie też przysługiwał rolnikom.


W Sejmie wniosek o odwołanie ministra zdrowia oraz projekt prezydenta
Zgodnie z uzasadnieniem projekt zawiera także propozycje zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te dotyczą podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wzrośnie do 942,30 zł.

Podniesienie kwoty zasiłku planowane jest od 1 września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Proponowane w projekcie złożonym w Sejmie przez prezydenta zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakładają też, że do 365 dni pracy, które są wymagane do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będzie zaliczony też okres pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego.


Premier: Polska przechodzi przez kryzys obronną ręką
„Prezydencki projekt o dodatku to uzupełnienie rozwiązań z tarczy antykryzysowej”

– Prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym to uzupełnienie rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej – powiedział w Sejmie wiceszef KPRP Paweł Mucha, uzasadniając inicjatywę. Dodał, że jest to też element umowy programowej Andrzeja Dudy z „Solidarnością”.

– Pan prezydent od początku pandemii aktywnie włącza się w walkę z nią, w szczególności z niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – powiedział Mucha.

Wskazał, że projekt został zapowiedziany przez prezydenta na początku maja i jest „elementem umowy programowej zawartej 5 maja 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę z NSZZ Solidarność”.


Prezydent: Współpracuję z rządem, aby pomoc dla przedsiębiorców była niezwłoczna
„To bardzo ważna ustawa”

Uzasadniając projekt Mucha wyjaśniał, że ustanawia on wsparcie dla osób, które utraciły pracę ze względu na kryzys spowodowany przez epidemię, a także na stałe podnosi wysokość zasiłku.

– Jestem przekonany, że to jest bardzo ważna, istotna ustawa, która polepsza sytuację tych wszystkich osób, które dzisiaj w skutek COVID-19 mają poczucie niepewności czy nie mają możliwości zaspokajania podstawowych niekiedy potrzeb życiowych bo zostały pozbawione jakichkolwiek dochodów – powiedział Mucha.

– Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zaproponowane przez pana prezydenta rozwiązania są potrzebne i oczekiwane społeczne – zaznaczył.


KPRM: wypłacono ponad 628 tys. świadczeń postojowych o wartości ponad 1,25 mld zł