zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W Senacie: nowela Kodeksu postępowania cywilnego oraz zmiany w Karcie Nauczyciela

08:39, 26.06.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

W środę na jednodniowe posiedzenie zbiera się Senat, który zajmie się nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz zmianami w Karcie Nauczyciela. Możliwe, że zostanie też wybrany nowy wicemarszałek Senatu w miejsce Adama Bielana, który został europosłem.


Podziel się:   Więcej

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł w Senacie, do tej pory na stanowisko wicemarszałka Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Marka Pęka (PiS).

Nowela Kpc, którą rozpatrzy Senat, ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych; zakłada, że pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Ma to pozwolić sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów.

W sądzie cywilnym sprawa ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, które ma służyć rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Przewidziano też skrócenie terminów rozpraw. Przyspieszeniu postępowań ma służyć także rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie, co będzie dotyczyło stron postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą.

Nauczyciele dostaną we wrześniu podwyżkę. Sejm znowelizował Kartę nauczyciela
Zmiany w Karcie nauczyciela

Senat zajmie się też nowelą Karta Nauczyciela, która zakłada podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadza nowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo oraz skraca ścieżki awansu zawodowego. Zgodnie z nowelą od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

Projekt noweli złożyli w Sejmie posłowie PiS. Jest on realizacją porozumienia zawartego 7 kwietnia tego roku przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W trakcie negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” rząd zaproponował: prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. dla nauczycieli (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już pięcioprocentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Strona rządowa podpisała wówczas porozumienie w tej sprawie tylko z oświatową „Solidarnością”. FZZ i ZNP odrzuciły propozycję rządową.

W Senacie o cenach energii

Senatorowie rozpatrzą też nowelę ustawy o podatku akcyzowym, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowela zakłada, że ceny dla odbiorców z „grupy taryfowej G”, w tym gospodarstw domowych, mikro– i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. Lasów Państwowych) przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii. Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych.

Komisja sejmowa chce zamrozić ceny prądu
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska

Izba zajmie się też nowelizacją Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ma ona na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej; zakłada przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszaru Polski.

Senat zajmie się także nowelą o odpadach, która doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zmieniona zostanie także reguła wydatkowa dotycząca środków pieniężnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Utworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych

W porządku obrad jest też nowela ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych, która zakłada stworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych, a przez to wsparcie spożycia i promocji roślin oleistych oraz przetworów pochodzących, np. rzepaku, soi czy lnu. Nowela zakłada, że wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2 proc. wartości netto od roślin oleistych, będących „przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Według branży to 3 zł od tony, a średnie roczne wpływy na fundusz wyniosą blisko 8 mln zł.

Ustawa stanowi ponadto, że środki z Funduszu będą mogły być też przeznaczane na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań lub programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Możliwe też, że odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko–litewskiej.

Sejm przyjął uchwałę ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej